صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > واحد سلامت خانواده 

 

برنامه های مربوط به واحد سلامت خانواده

برنامه تغذیه:

1-جهت کاهش شاخص سوءتغذیه کودک ومادر بارداربا همکاری دفتر نهاد رهبری ، موسسه بنیاد علوی وبنیاد مستضعفان جهت مادران باردار دچار سوءتغذیه (هموگلوبین کمتر از 11، لاغری با BMIکمتر از 18.5 ، وزن پیش از بارداری کمتر از 45 کیلوگرم، وزن گیری نامطلوب، چند قلویی) از هفته 16 بارداری تا شش ماه پس از زایمان سبد غذایی توزیع می شود که 128 مادر روستایی تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند وبصورت هر 2 ماه یکبار سبد مربوطه پس از ارسال توسط موسسه بنیاد علوی بسته بندی وبه مادر تحویل می گردد.

2- جهت کاهش شاخص سوءتغذیه واختلال رشد کودکان زیر 5 سال با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)هر شش ماه یکبار کودکان دچار اختلال رشد وسوءتغذیه به ارگان مذکور معرفی می گردند وسبد غذایی بصورت بن کارت ازکمیه امداد امام خمینی (ره) دریافت می نمایند ، کودکان معرفی شده طی شش ماه تحت پوشش برنامه می باشند.

 

3- جهت کودکان روستا مهد با همکاری بهزیستی برنامه یک وعده غذای گرم اجرا می گردد که توسط کارشناس تغذیه بازدید از روستا مهد ها جهت اجرای هرچه بهتر برنامه صورت می گیرد همچنین برای تمامی مدیران ومربیان شاغل در روستا مهدها جلسه آموزشی تغذیه برگزار می گردد وقبل وبعد اجرای برنامه تن سنجی کودکان مذکور با تعیین دقیق صدک رشد توسط بهورزان ونظارت وکنترل منحنی وزن گیری بوسیله کارشناس تغذیه تداوم آموزش جهت والدین دارای کودک زیر 5 سال سعی در بهبود شاخص اختلال رشد می گردد.

 

برنامه باروری سالم:

 

1- درادامه تغییر سیاستهای کلی جمعیتی طی سال 94 کتابهای آموزشی با عنوان 1- شیوه زندگی وناباروری 2- تک فرزندی وآموزش هنگام ازدواج 3- ازدواج شاد وپایدار4- مشکلات وپیامدهای تک فرزندی 5-سن وناباروری جهت مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت توزیع گردید که هدف آموزش ارتقانرخ باروری کلی وفرزندآوری سالم با تاکید بر انجام مراقبت پیش از بارداری خصوصا" در مادران پرخطر وانجام مشاوره دقیق در این خصوص می باشد.

2- با برگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناس باروری سالم ویژه کارکنان زن ادارات ،پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی ، بهورزان در خانه های بهداشت ، مردان شاغل درادارات شهرستان برای حساس سازی جامعه در این خصوص اقدام شده است. شاخص نرخ باروری کلی در مراکز روستایی در سال 92 برابر با 2.72 بوده که در سال 93 به 2.69 ودر مراکز شهری از 1.75 به 2.09 افزایش یافته است . وهمچنین میزان رشد جمعیت از 1.61 در مراکز شهری به 1.83 ودر مراکز روستایی از 2.34 به 2.35 ارتقا یافته است.

3- تاکید وپیگیری درخصوص انجام وتداوم مشاوره هنگام ازدواج با ارسال اسامی زوجین پس از برگزاری جلسه آموزشی حین ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت

4- توزیع کتاب آموزشی ازدواج ، روابط عاطفی واجتماعی ، روابط زناشویی وباروری سالم وهمچنین توزیع DVDآموزشی ساقدوش به زوجین حین مشاوره هنگام ازدواج

5- آموزش به کلیه زنان واجد شرایط همسردار خصوصا" دارای فرزن 2-3 سال وکمتر از 3 فرزند وخانواده های تک فرزند با فرزند بالای 2 سال در خصوص فرزند آوری


 

برنامه کودکان:

1-    برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح وحوادث در کودکان جهت پزشکان وکارشناسان وبهورزان برای جلوگیری از کاهش مرگ ومیر کودکان بدلیل سوانح وحوادث وآسیبها

2-    خرید وتوزیع مکمل های دارویی جهت کودکان زیر 2 سال به مراکز در طول سال

3-    توزیع شیر مصنوعی به کودکانی که مورد تایید کمیته شیر مادر باشد

4-    برگزاری کمیته شیر مادر ومرگ کودک هر سه ماه یکبار

5-    تکمیل پرسشنامه در منزل متوفی (23 مورد درسال 93 به 19 مورد درسال 94 کاهش یافته است)

6-     توزیع کتاب شیر مادر وکتاب حوادث به مراکز

7-    مراقبت تمام کودکان زیر 8 سال توسط بهورزان وکارشناسان ونظارت بر کار آنها

 

8-    مراقبت تمام کودکان 12 ماهه از نظر اختلالات تکاملی در کودکان

 

 

برنامه سالمندان :

1-    برگزاری هفته جهانی سالمند

2-    برگزاری کارگاه بازآموزی برنامه سالمندان جهت پزشکان ، کارشناسان وکاردانان مراکز وبهورزان خانه های بهداشت

3-    توزیع مکمل ویتامین D بین سالمندان تحت پوشش

4-    توزیع فرم های مربوط به برنامه سالمندان وتاکید بر انجام مراقبت های دوران سالمندی

5-    برگزاری جلسات آموزشی تغذیه در دوران سالمندی در کمیته امداد وبهزیستی جهت سالمندان تحت پوشش آن دو ارگان

 

6-     توزیع پوسترهای مربوط به برنامه سالمندان به مراکز

 

 

برنامه میانسالان :

1-برگزاری کارگاه میانسالان جهت پزشکان ، کارشناسان وکاردانان مراکز وبهورزان خانه های بهداشت

2-توزیع دستورالعمل وفرم های مربوط به برنامه میانسالان به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

3-نظارت وتاکید بر انجام مراقبت های دوران میانسالی توسط مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش

4-شرکت درکارگاههای تشکیل شده دراستان

5-برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

 

6-برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایرانی

 

 

برنامه مادران :

1-در جهت ترویج زایمان طبیعی کلاس آمادگی برای زایمان جهت مادران باردار  تحت پوشش مرکز شهری خمیرتوسط کارشناس برنامه مادران و ماماهای مراکز شهری بر گزار می گردد که کلاس مربوطه 8 جلسه بوده وازهفته 20 بارداری آغاز وتا هفته 37 هفته بارداری ادامه می یابد ودرنهایت به مادران باردار شرکت کننده در کلاس درپایان جلسه هشتم گواهی مربوط به شرکت در کلاس آمادگی برای زایمان داده می شود.

2-پیگیری مکرر ومداوم مادران باردار پرخطر  گزارش شده از منطقه تحت پوشش توسط پزشکان ، ماماها وبهورزان به کارشناس مادران شهرستان به صورت شبانه روزی از طریق گوشی حامی مادران باردار واعلام گزارش مربوطه توسط کارشناس مادران شهرستان به کارشناس مادران استان

3-شناسایی وتشکیل پرونده مراقبتی جهت مادران باردار توسط بهورزان درمناطق روستایی وتوسط ماما ها وپزشکان درمناطق سیاری

4-معاینه وویزیت تمام مادران باردار در اوایل دوران بارداری توسط پزشکان مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

5-ارجاع تمام مادران باردار خصوصا" مادران باردار پرخطر جهت ویزیت توسط متخصص محترم زنان

6-هماهنگی واطلاع رسانی توسط ماماهای شاغل دربیمارستان و متخصص محترم زنان به کارشناس مادران شهرستان در خصوص پیگیری مادران باردار پرخطربستری شده دربیمارستان تحت پوشش شهرستان یا مادران باردار اعزام شده از بیمارستان شهرستان به بیمارستان های تحت پوشش استان

7-اسکرین تمام مادران باردار در 36 هفته بارداری از نظر بررسی مشکلات قلبی در مادران باردار توسط پزشکان مراکز وارجاع به متخصص قلب در صورت مشکل دار بودن مادر باردار

8-انجام مراقبت پیش از بارداری جهت زنان تازه عقد کرده، زنانی که تمایل به بارداری دارند، زنان بدون روش مدرن پیشگیری از بارداری توسط ماماها وپزشکان مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

9-هماهنگی واطلاع رسانی به شورا ودهیاری روستاها توسط پزشکان وماماهای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش در خصوص توجیه کردن مادران باردار وخانواده های آنان در مواردی که مادران باردار درخصوص انجام مراقبت های دوران بارداری وپس از زایمان همکاری لازم را با خانه بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی نداشته باشند.

10-تهیه وتوزیع مکمل های دارویی مربوط به برنامه مادران به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش با همکاری واحد امور دارویی شهرستان

 

11-تهیه وتوزیه داروهای اورژانس مامایی به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش با همکاری واحد اموردارویی شهرستان