صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی > دبیرخانه 

 

مسئول واحد دبیرخانه: محمدنور تاوان

شرح وظایف کارکنان واحد دبیرخانه

۱. ثبت مکاتبات چه بصورت حضوری ارباب رجوع و چه بصورت پستی در اتوماسیون اداری و بصورت فیزیکی در دفتر ثبت اندیکاتور

۲. ثبت و ارجاع مکاتبات حسب دستور مقام مافوق شبکه

۳. مشخص نمودن عنوان فرستنده و گیرنده و شماره و تاریخ نامه ها

۴. کپی برداری از ارجاعات(پاراف های ) مقام مافوق و ارسال آن به واحد های مربوطه

۵. اسکن نمودن نامه ها و مکاتبات وارده و صادره در صورت نیاز

7. پیگیری سوابق نامه ها حسب دستور مقام مافوق شبکه

۸. ممهور نمودن نامه ها و مکاتبات طبق امضاء مدیر

9- انجام امورات نمابر کلیه واحدها ( ارسالی و واصله )

10- ارسال و توزیع نامه ها به واحدهای مربوطه طبق دستور حوزه مدیریت .

11- ارسال نامه های فیزیکی به دانشگاه و ادارات و سازمان و نهادهای و نامه های زیر مجموعه دانشگاه و ارسال نامه های برون بخش

12- توزیع نامه ها به واحدهای زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان و  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت .

13-انجام ساير امورمحوله مربوط به واحد دبیرخانه